Asociaţia Companiilor de Vânzări Directe (ACVD) adopta Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Consumatorilor si Vânzătorilor Direcţi, precum si in cazul relatiilor dintre Vânzătorii Direcţi şi Companii.

1. Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Consumatorilor cuprinde:
a. Informaţii Generale
b. Conduita in cazul consumatorilor
c. Executarea codului

2. Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Vânzătorilor Direcţi precum si in relatiile dintre Vânzătorii Direcţi şi dintre Companii, cuprinde:
a. Informaţii Generale
b. Conduita in cazul vânzătorilor direcţi
c. Conduita in cazul relatiilor dintre Vanztorii Directi si Companii
d. Executarea codului

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Scop
Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul
Consumatorilor (denumit în continuare “Codul”) este publicat de catre ACVD pentru membrii săi.
Codul reglementeaza relaţiile dintre companiile de vânzări directe şi consumatori. Codul este initiat pentru a asigura satisfacţia şi protecţia Consumatorilor, pentru a promova competiţia loială intre Societati şi pentru a sustine imaginea publică a Vânzării directe, care este aceea de a vinde produse de calitate, având termene şi condiţii corecte pentru consumatori.

1.2 Glosarul termenilor – Pentru intelegerea prezentului Cod, termenii folositi au sensul:
Vânzare directă: orice metodă de vânzare ce se bazează pe explicaţia sau demonstraţia produselor către un consumator de către o persoană de vânzări, denumită mai departe “vânzător direct”, aparte de
premisele de afaceri, de obicei la reşedinţa consumatorului, în a altui consumator, sau la locul de muncă al acestuia.
Consumatorul: Orice persoană care achiziţionează Produse, ce pot fi considerate în afara meseriei, afacerii sau profesiei sale.
Asociaţia de Vânzări Directe (ACVD): Asociaţia Companii de Vânzări Directe din Romania, membră Seldia.
Compania de vânzări directe sau societatea: orice tip de comerţ care comercializează produse asociate cu marca sa înregistrată sau marca de serviciu, sau simbolul de identificare printr-un sistem de distribuţie bazat pe vânzarea directă şi care este membru ACVD.
Sistemul de distribuţie: orice organizaţie şi metodă desemnată pentru comercializarea produselor.
Vânzător direct: O persoană sau entitate fizică sau juridică ce este membru al sistemului de
distribuţie al unei companii de vânzare directă şi care vinde, facilitează, sau asistă la vânzarea
produselor companiei respective, de obicei la reşedinţa consumatorului, în a altui consumator, sau la
locul de muncă al acestuia.
Produs: Bunurile şi serviciile destinate comercializarii
Prezentarea in scopul vanzarii: vânzarea directă către un grup de consumatori invitaţi de către o
gazdă în acest scop.
Formular de comandă: Un document tiparit sau electronic care confirmă detaliile comenzii unui
Client.
Recrutare: Orice activitate desfăşurată cu scopul asistării unei persoane pentru a deveni un
Vânzător direct.
Administratorul Codului: o persoană sau entitate independentă mandatata de către ACVD pentru
a monitoriza respectarea de catre companiile membre a codului ACVD şi de a rezolva obiecţiile în
conformitate cu prezentul cod.

1.3 Adoptarea Codului
ACVD se angajează să adopte un cod de conduită care să încorporeze clauzele esentiale ale Codului
European, ca o condiţie a admiterii şi continuităţii apartenenţei la Seldia.

1.4 Societăţi
Societăţile se obligă să adopte şi să aplice prevederilor prezentului Cod ca o condiţie de admitere şi de
continuare a statutului de membre ale ACVD. Societăţile se obligă şi să promoveze publicului acest
Cod, podata cu afilierea la ACVD.

1.5 Vânzătorii direcţi
Vânzătorii direcţi nu au obligaţii directe prin acest Cod, însă Societatea la care aceştia sunt afiliaţi
instituie condiţia ca membrii din sistemul de distribuţie a Societăţii să adere la regulile de conduită
prin respectarea standardelor prezentului Cod.

1.6 Auto-reglementarea
Acest Cod nu are statut de lege, însă obligaţiile sale necesită respectarea unui nivel de conduită etică
din partea Societăţilor şi a Vânzătorilor direcţi care se conformează sau care depăşesc cerinţele legale
aplicabile. Nerespectarea prezentului Cod nu creează nici un fel de responsabilitate sau de răspundere
civilă legală. Odată cu rezilierea calităţii de membru al ACVD, o Societate nu mai are obligaţii legale
stabilite prin intermediul prezentului Cod. Cu toate acestea, prevederile prezentului Cod rămân
aplicabile pentru evenimentele sau tranzacţiile care s-au desfăşurat în perioada în care Societatea a fost
membră a ACVD.

1.7. Legea
Companiile şi vânzătorii direcţi sunt obligaţi de a respecta reglementările legii, şi prin urmare, Codul
nu expune toate obligaţiile legale.

1.8. Standarde
Codul conţine standardele comportamentului etic pentru companiile de vânzare directă şi vânzătorii
direcţi. ACVD poate schimba aceste standarde, asigurând faptul că baza Codului este menţinută sau
precum este cerută de către legea naţională. Se recomandă utilizarea Codului ca o dovadă a
standardelor industriei.

1.9. Intrarea în vigoare extrateritorială
Fiecare Societate de vânzări directe naţionala garantează că îi va solicita fiecărui membru să se
conformeze cu Codul de conduită pentru vânzarea directă ACVD ca o condiţie de admitere şi de
continuitate a calităţii de membru, referitoare la activităţile de vânzare directe din afara ţării sale de
reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care respectivele activităţi se află sub jurisdicţia Codurilor de
conduita ale unei Asociatii dintr-o altă ţară de care membrul respectiv aparţine.

2. CONDUITA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

2.1 Practici interzise
Vânzătorii direcţi nu vor utiliza practici de vanzare de dezinformare, înşelătoare sau anticoncurentiale.

2.2 Identificarea şi demonstrarea
La iniţierea unei prezentări de vânzare, Vânzătorii direcţi se vor identifica în mod real şi clar, fără
necesitatea unei solicitări în acest sens, vor menţiona identitatea Societăţii, natura Produselor, şi scopul
prezentarii de vanzare, faţă de posibilul Consumator.
Vânzătorii direcţi le vor oferi Consumatorilor explicaţii şi demonstraţii ale produsului, precum şi
următoarea informaţie:
referitoare la calitatea si utilitatea produselor si serviciilor precum si informatii referitoare la preţ şi,
conform fiecărui caz, referitoare la termenii de creditare, termenii de plată, inclusiv politicile de
returnare, termenii de garanţie, serviciile ulterioare vânzării şi datele de furnizare. Vânzătorii direcţi
vor oferi răspunsuri precise şi lesne de înţeles tuturor întrebărilor venite din partea Consumatorilor.
a) identitatea companiei şi adresa sa;
b) caracteristicile principale ale produselor oferite;
c) preţul produselor, inclusiv toate taxele;
d) costurile de transport, unde este cazul;
e) termenele de plată, aranjarea creditelor, livrării sau performanţei;
f) existenţa dreptului de retragere sau anulare;
g) termenele oricărei garanţii
h) detaliile şi limitările serviciului post-vânzare.
Informaţia furnizată consumatorului va fi furnizată într-o manieră structurata si clara cu privire la
principiile bunei-credinţe în tranzacţiile comerciale şi principiile ce guvernează protecţia celor ce sunt
incapabili sau a minorilor, conform legislaţiei naţionale.

2.3. Răspunsuri la Întrebări
Vânzătorii direcţi vor oferi răspunsuri precise şi inteligibile tuturor întrebărilor consumatorilor, cu
privire la produs şi ofertă.

2.4 Formularul de comandă
Informatiile din formularul de comandă vor fi furnizate sau vor fi aduse la cunostinta Consumatorului
în momentul sau înainte de vânzarea iniţială, ce va transpune compania şi vânzătorul direct şi va
furniza consumatorului toate detaliile de contact ale companiei şi ale vânzătorului direct.

2.5. Promisiunile Verbale
Vânzătorii direcţi vor prezenta verbal numai caracteristicile produsului, ce sunt autorizate de către
companie

2.6. Dreptul de retragere şi Returnarea Bunurilor
Companiile şi vânzătorii direcţi se vor asigura ca fiecare formular de comandă să conţină, un drept de
retragere pe durata unei perioade care este cel puţin una furnizată de către lege, incluzând dreptul de a
obţine rambursarea oricărei plăţi sau bunuri comercializate. Companiile şi vânzătorii direcţi ce oferă
un drept necondiţional de returnare, îl va furniza în scris.

2.7. Garanţia şi Serviciul Post-Vânzare
Termenii unei garanţii sau ale unei clauze, detaliile şi limitările serviciului post-vânzare, numele şi
adresa girantului, durata garanţiei şi acţiunea de remediere deschisă achizitorului, va fi expusă în mod
clar în formularul de comandă sau altă literatură ce acompaniază sau care este furnizată odată cu
produsul.

2.8. Literatura
Literatura promoţională, reclamele şi corespondenţa nu vor conţine descrieri, afirmaţii, imagini sau
ilustraţii înşelătoare sau false ale Produselor. Literatura promoţională va conţine numele şi adresa sau
numărul de telefon al Societăţii şi poate include numărul de telefon al Vânzătorului direct. Va fi de
asemenea supusă Codului şi regulilor prezente cu privire la comercializarea către copii şi tineri, în
special acelor ale Directivei de Practici Comerciale Inechitabile şi Directivei de Servicii Media
Audiovizuale.

2.9. Certificate
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor utiliza nici un certificat de garantie, de calitate sau orice alt
document neautorizat, fals, scos din circulaţie sau inaplicabil care nu se referă la ofertă sau care este
utilizat în orice altă manieră care poate înşela Consumatorul.

2.10. Compararea şi denigrarea
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor utiliza comparaţii înşelătoare, ce pot induce în eroare sau care
sunt incompatibile cu principiile competiţiei corecte . Punctele de comparaţie se vor baza pe fapte care
pot fi susţinute, conform Directivei 2006 /114/EC, cu privire la inducerea în eroare şi promovarea
comparativă. Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor denigra în mod neloial, direct sau indirect nicio
altă Societate, afacere sau Produs. Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor profita în mod neloial de
vadul comercial ataşat numelui comercial sau simbolului unei altei Societăţi, afaceri sau Produs.

2.11. Respectarea drepturilor de intimitate
Vânzătorii direcţi vor realiza un contact personal sau telefonic cu Consumatorii doar într-o manieră
rezonabilă şi pe parcursul orelor rezonabile pentru a evita situaţiile neplăcute. Un Vânzător direct va
înceta imediat o demonstraţie sau o prezentare de vânzare la cererea Consumatorului. Vânzătorii
direcţi sau Societăţile vor lua măsurile necesare pentru a asigura protejarea tuturor informaţiilor
private furnizate de un Consumator actual saueventual.

2.12. Loialitatea
Vânzătorii direcţi vor respecta lipsa de experienţă comercială a Consumatorilor. Vânzătorii direcţi nu
vor abuza de încrederea consumatorilor individuali sau nu vor exploata vârsta, boala, lipsa de
înţelegere sau nefamiliarizarea cu un anumit limbaj ale Consumatorului.

2.13. Vânzarea prin recomandare
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu au dreptul sa determine o persoană să achiziţioneze bunuri sau
servicii pe baza promisiunii că respectivul Consumator poate reduce sau recupera preţul de
achiziţionare prin recomandarea unor posibili clienţi către Vânzătorii direcţi in vederea unor achiziţii
similare.

2.14. Performanţa
Orice comandă va fi îndeplinită pe cât de repede posibil, şi în orice caz în termen de 30 de zile de la
data la care consumatorul semnează formularul, în afară de cazul în care părţile au agreat altfel.
Consumatorii vor fi informaţi dacă societăţile sau vânzătorii direcţi sunt incapabili de a îndeplini
părţile lor de contract, în temeiul faptului că produsele comandate nu sunt disponibile. În acest caz,
consumatorii pot obţine o rambursare a oricărei sume pe care au plătit-o, pe cât de repede cu putinţă, şi
în orice caz în termen de 30 de zile de la data la care societatea primeşte comunicarea retragerii.

 

3. INTRAREA ÎN VIGOARE A CODULUI

3.1. Responsabilitatea Societăţilor
Responsabilitatea esenţială pentru respectarea codului va fi suport pentru fiecare societate. În cazul
oricărei încălcări ale Codului, societăţile vor face orice efort rezonabil pentru a satisface reclamantul.
Fiecare companie membră şi membru al companiei în aşteptare, este rugat să desemneze un Ofiţer
ACVD Responsabil cu Codul. Ofiţerul Responsabil de Cod răspunde de facilitarea conformităţii
Codului de către compania lor şi răspunde investigaţiilor de către Administratorul de Cod ACVD. El
sau ea va fi contact direct la societate, pentru comunicarea principiilor Codului de Etică ACVD către
oamenii de vânzare independenţi, angajaţii companiilor, clienţilor şi publicului general.

3.2. Responsabilitatea ACVD
ACVD va furniza o persoană responsabilă de tratarea plângerilor. ACVD va face orice efort rezonabil
pentru a se asigura că plângerile sunt remediate.

3.3. Administratorul de Cod Naţional
Fiecare ACVD va desemna o persoană independentă sau entitate ca Administratorul Codului.
Administratorul Codului va monitoriza observarea companiilor ale Codului, prin acţiuni
corespunzătoare. Administratorul Codului va soluţiona orice plângere nerezolvată ale consumatorilor,
pe baza separării Codului şi va furniza un raport anual pentru modul de operare al Codului.

3.4. Acţiuni
Acţiunile vor fi decise pe baza companiilor, ACVD sau Administratorii Codului pot include anularea
ordinelor, returnarea bunurilor achiziţionate, rambursarea plăţii sau alte acţiuni adecvate, inclusiv
avertismente către vânzătorii direcţi, anularea sau terminarea contractelor vânzătorilor direcţi sau alte
legături cu societatea, avertismente către societăţo, excluderea companiilor din apartenenţa ACVD şi
publicarea asemenelor acţiuni şi sancţiuni.

3.5. Tratarea Reclamaţiilor
Companiile, ACVD şi Administratorii de Cod vor stabili procedurile de prelucrare ale reclamaţiilor şi
se vor asigura că primirea oricărei reclamaţii este confirmată într-un timp scurt şi deciziile sunt luate
într-un timp rezonabil. Tratarea reclamaţiilor consumatorului va fi gratuită pentru consumator.

3.6. Publicarea
ACVD va edita Codul şi îl va face cunoscut pe cât de mult posibil. Copii imprimate vor fi valabile
publicului în mod gratuit.

3.7. Administratorul Codului European
Un Administrator al Codului European va fi stabilit. Administratorul Codului European constă într-un
comitet de patru membrii. Trei dintre ei fac parte din sectorul de vânzare directă şi sunt selecţionaţi de
către comitetul Seldia. Al patrulea membru, de asemenea desemnat de către comitetul Seldia şi
acţionând în calitate de preşedinte, este independent de sector. Directorul Executiv al Seldia este
secretar ex officio al Administratorului de Cod.
Administratorul Codului European poate întreprinde una dintre acţiunile menţionate în următorul
paragraf, unde Compania este infiintata sau vanzatorul direct îşi are reşedinţa într-un stat membru
EEA sau o societate sau un vânzător direct este activ într-una din ţările EEA.
Administratorul Codului European este capabil de a
1. Primi şi decide asupra reclamaţiilor primite de la părţi (vânzători direcţi, societăţi directe de
vânzare, entităţi consumatoare etc.), de la una dintre ţările EEA fără un ACVD în apartenenţa Seldia,
incluzând o societate directă de vânzare, în apartenenţa Seldia sau a unei ACVD în apartenenţa Seldia.
2. Primi şi decide asupra reclamaţiilor cu privire la tranzacţii transfrontaliere, şi incluzând o
societate directă de vânzare sau un distribuitor care activeaza in industria de vanzare directa, în
apartenenţa Seldia sau a ACVD în apartenenţa Seldia de la una din ţările EEA.
3. Primi şi decide asupra reclamaţiilor de la ACVD în apartenţa cu Seldia într-una din ţările EEA,
incluzând o societate directă de vânzare în calitatea de membru a Seldia sau unul dintre distribuitorii
sai şi
4. primi reclamaţii de la ACVD în calitatea de membru a Seldia de la una din ţările EEA, având
legătură cu societăţile directe de vânzare în apartenenţă cu WFDSA, Consiliul CEO al ACVD în afara
apartenenţei Seldia sau a unui distribuitor al sau, cu scopul medierii împreună cu asemenea societăţi
directe de vânzare, WFDSA şi ACVD în cauză.

3.8. Procedurile (sau în anexă)
 1. Adunarea Informaţiei
Când pentru a răspunde unei reclamaţii este necesară adunarea informaţiei ulteriorare, pentru a
determina faptele şi regulile în ceea ce priveşte cazul, Administratorul Codului va informa societatea
cu privire la reclamaţia şi identitatea reclamantului. Administratorul de Cod poate ruga DSO şi
reclamantul pentru a furniza informaţii ulterioare. După examinarea faptelor, şi având în vedere
regulile stabilite în prezentul Cod, Administratorul Codului poate decide în termen de trei luni de la
data primirii reclamaţieie, dacă trebuie luată vreo măsură ulterioară.

2. Proceduri
În cazul în care Administratorul Codului consideră că poate exista o încălcare a Codului, adresează o
cerere Societăţii în cauză, cerându-i să trimită observaţiile sale în termen de o lună.
Compania trebuie să adopte în termen de o lună un punct devedere pe baza faptelor şi a Codului, pe
baza căruia Administratorul Codului îşi bazează decizia de a deschide o procedură.
În condiţia unui răspuns sau a absenţei unui răspuns de la Socientate, Administratorul Codului poate
decide să emită o opinie clară şi să specifice în mod clar motivele pentru care consideră că a existat o
neconcordanţă cu Codul Seldia şi să ceară Societăţii să respecte Codul în termen de 3 luni.
Comitetul Seldia poate decide să facă publică opinia, pe baza unei propuneri ale preşedintelui
Administratorului de Cod, după o recomandare în acest sens de către Administratorul de Cod.
Codul de Conduită European de Vânzări Directe, către Vânzătorii Direcţi, dintre Vânzătorii Direcţi şi
dintre Companii

 

A. INFORMAŢII GENERALE
A.a. Scopul
Codul de Conduită European de vânzări directe către vânzătorii direcţi, dintre vânzătorii direcţi şi
dintre Companii (mai departe denumit “Codul”) este publicat de către ACVD pentru membrii săi.
Codul are legătură cu legăturile dintre societăţile de vânzări directe şi vânzătorii direcţi, dintre
vânzătorii direcţi şi dintre societăţile de vânzări directe. Codul urmăreşte protecţia vânzătorilor direcţi,
promovarea competiţiei cinstite în perspectiva liberii întreprinderi, reprezentarea etică ale oportuniăţii
de câştigare a industriei de vânzare directă, care este cea de a vinde produse de calitate consumatorilor
la termene şi condiţii corecte.

A.b. Glosar de Termeni În scopurile prezentului Cod:
(1) ‚Vânzare directă’ – semnifică orice metodă de vânzare ce se bazează pe explicarea sau
demonstraţia produselor către un consumator de către un agent de vânzări, denumit mai departe
‚vânzător direct’, aparte de premisele de afaceri, de obicei la reşedinţa consumatorului, în a altui
consumator, sau la locul de muncă al acestuia.
(2) „Consumatorul” – înseamnă orice persoană care achiziţionează Produse, ce pot fi considerate în
afara meseriei, afacerii sau profesiei sale.
(3) „Asociaţia de Vânzări Directe (ACVD)” – semnifică orice asociaţie naţională de companii de
vânzări directe ce reprezintă industria de vânzări directe într-o ţară europeană şi care este membră
Seldia.
(4) ‚ Compania de vânzări directe’ sau ‚ compania’- reprezintă orice tip de comerţ care
comercializează produse asociate cu marca sa înregistrată sau marca de serviciu, sau simbolul de
identificare printr-un sistem de distribuţie bazat pe vânzarea directă şi care este membru ACVD.
(5). ‚ Sistemul de distribuţie’ – semnifică orice organizaţie şi metodă desemnată pentru
comercializarea produselor.
(6). ‚Vânzător direct’- reprezintă o persoană sau entitate fizică sau juridică ce este membru al
sistemului de distribuţie al unei companii de vânzare directă şi care vinde, facilitează, sau asistă la
vânzarea produselor ale companiei respective, în afară de premisele de afaceri, de obicei la reşedinţa
consumatorului, în a altui consumator, sau la locul de muncă al acestuia.
(5.). ‚Câştiguri’ – semnifică orice venit achiziţionat de către un vânzător direct. Câştigurile pot fi sub
forma comisioanelor, ale limitelor de comercializare, plăţilor fixe, extinderii, recompenselor,
bonusurilor, sau în alte forme.
(6) ‚Produs’ – reprezintă orice bun, tangibil sau intangibil, sau serviciu destinat vânzării pentru
consumatori.
(6) ‚Produs’ – reprezintă orice bun, tangibil sau intangibil, sau serviciu destinat vânzării pentru
consumatori. (7). ‚Ajutor de afacere’ – înseamnă orice bun sau serviciu care este destinat de a ajuta
vânzătorii direcţi să conducă şi să îşi dezvolte afacerea, care este
(i) destinată vânzătii către vânzători direcţi sau este furnizată gratis acestora: şi
(ii) nu este destinată revânzării pentru consumatori.
(8) ‚Taxe’ – reprezintă
(i) orice plată în bani: sau
(ii) orice plată pentru achiziţionarea ajutoarelor de afacere: Unde plata este cerută de la un vânzător
direct atunci când acesta intră în sistemul de distribuţie al unei societăţi de vânzare directă sau,, la un
termen regulat, pentru participarea continuă în acel sistem de distribuţie.
(9) ‚Recrutarea’ – semnifică orice activitate condusă în scopul de a oferi unei persoane oportunitatea
de a deveni un vânzător direct.
(10) ‚Administratorul de cod’ – reprezintă o persoană independentă sau o entitate desemnată de către
ACVD de a monitoriza observarea societăţilor membre ale ACVD şi de a rezolva reclamaţii în
conformitate cu codul.

A.c. Asociaţii
ACVD pledează pentru adoptarea unui cod de conduită care să încorporeze esenţa clauzelor Codului,
ca o condiţie a admiterii şi a apartenenţei continue la Seldia.

A.d. Societăţile
Orice companie membră ACVD garantează tolerarea Codului ca o condiţie la admiterea şi apartenenţa
la ACVD. Oricare societate membră ACVD va fi nevoită să promoveze în public afilierea sa la ACVD
şi codurile naţionale.

A.e. Vânzătorii Direcţi
Vânzătorii direcţi nu sunt legaţi direct de către Cod, însă vor fi nevoiţi de către societăţile lor să adere
la aceste sau la regulile de conduită, la standardele lor, ca o concluzie a apartenenţei lor în sistemele de
distribuţie ale societăţilor.

A.f. Autoreglarea
Prezentul Cod reprezintă o măsură de autoreglare de către industria de vânzare directă. Nu este o lege,
iar obligaţiile sale ar necesita un nivel de comportament etic ce depăşeşte cerinţele legale.
Nerespectarea nu creează vreo responsabilitate legală civică. Odată cu anularea apartenenţei la ACVD,
o societate nu mai este legată de către Cod, clauzele acesteia rămânând aplicabile evenimentelor sau
tranzacţiilor ce s-au desfăşurat în perioada în care societatea a fost membră ACVD.A.g. Legea
Societăţile şi vânzătorii direcţi sunt considerate în conformitate cu cerinţele legii, aşadar Codul nu
reafirmă toate obligaţiile legale.

A.g. Legea
Societăţile şi vânzătorii direcţi sunt considerate în conformitate cu cerinţele legii, aşadar Codul nu
reafirmă toate obligaţiile legale.

A.h. Standarde
Codul conţine standarde ale comportamentului etic pentru companiile de vânzare directă şi vânzătorii
direcţi. ACVD naţionale pot varia aceste standarde, cu condiţia ca esenţa Codului să fie menţinut, sau
precum este menţionat de către legea naţională. Se recomandă utilizarea Codului ca o evidenţă a
standardelor industriei.

A.i. Aplicaţia Teritorială
Fiecare ACVD garantează că va necesita fiecare membru ca o condiţie a admiterii şi continuării
apartenenţei la ACVD pentru a fi în confirmitate cu aceasta: Codurile Naţionale, oriunde DSO este
membră a unei ACVD naţionale; Codurile Europene oriunde în cadrul EEA, DSO nu este membră a
unei ACVD naţionale: Codul Internaţional oriunde în afara EEA, DSO nu este membră a vreunei
ACVD naţionale.

 

B. CONDUITA FAŢĂ DE VÂNZĂTORII DIRECŢI
B.a Conformarea
Vânzătorilor direcţi Societăţile le vor solicita Vânzătorilor direcţi să se conformeze cu standardele
acestui Cod ca o condiţie pentru acceptarea calităţii de membru în sistemul de distribuţie al Societăţii,
pentru a fi în conformitate cu Codul sau cu regulile de comportament care să întâlnească standardele
sale.

B.b Recrutarea
Societăţile nu vor utiliza practici de recrutare înşelătoare, false sau neloiale în interacţiunea acestora cu
Vânzătorii direcţi existenţi sau viitori.

B.c Informaţiile referitoare la afaceri
Informaţiile furnizate de Societăţi Vânzătorilor direcţi existenţi sau viitori referitoare la oportunităţile,
drepturile şi obligaţiile aferente, costurile de bază şi cheltuielile, vor fi precise şi complete. Planul de
comercializare al companiilor va fi transparent, inteligibil şi nu înşelător.Societăţile nu vor face nici un
fel de promisiune specifică unui Vânzător direct dacă aceasta nu poate fi verificată sau îndeplinită.
Societăţile nu vor prezenta avantajele unei oportunităţi de vânzare nici unui posibil colaborator într-o
manieră falsă sau înşelătoare.

B.d Câştigurile
Câştigurile unui vânzător direct, altele decât plăţile fixe, vor fi cu privire la propriile sale vânzări către
consumatori şi către vânzări similare realizate de către vânzătorii direcţi pentru care acesta era sprijin
şi responsabilităţi motivaţionale. Achiziţiile în sume rezonabile pentru uzul personal sau consumul
făcut de către un vânzător direct şi vânzătorii direcţi pentru care acesta are asemenea responsabilităţi,
pot de asemenea servi ca bază pentru câştigurile sale. Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor oferi
declaraţii false referitoare la vânzările sau câştigurile reale sau potenţiale ale Vânzătorilor direcţi ai
acestora. Orice câştiguri sau declaraţii de vânzarea realizate se vor baza pe datele documentate.

B.e Relaţia
Societăţile le vor furniza Vânzătorilor direcţi ai acestora, la începutul activiăţii acestora, un contract
scris care va fi semnat atât de Societate, cât şi de Vânzătorul direct sau o declaraţie scrisă care va
conţine toate detaliile esenţiale ale relaţiei dintre Vânzătorul direct şi Societate. Societăţile îşi vor
informa Vânzătorii direcţi despre obligaţiile legale ale acestora, inclusiv despre orice licenţe,
înregistrări sau impozite aplicabile. Companiile şi vânzătorii direcţi nu vor utiliza în mod eronat sfera
privată a vânzătorului direct, sensibilităţile sociale, intelectuale sau emoţionale, ce pot rezulta în
exploatare.

B.f Tarifele
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu le vor recomanda Vânzătorilor direcţi sau posibililor Vânzători
direcţi să solicite tarife de intrare nejustificat de ridicate, tarife de instruire, tarife de franşiză, tarife
pentru materialele promoţionale sau orice alte tarife strict referitoare la dreptul de a participa în
sistemul de distribuţie al societăţii.
Orice tarif va reprezenta o valoare rezonabilă.
Societăţile şi vânzătorii direcţi nu vor permite practici cu ajutorul cărora un vânzător direct să
plătească o taxă pentru a participa în sistemul de distribuţie al unei companii de vânzare directă, şi să
primească încasări bazate pe taxe achitate de către vânzătorii direcţi adiţionali, introduşi de către
acesta în sistemul de distribuţie respectiv. Orice tarife încasate pentru a deveni un Vânzător direct se
vor referi direct la valoarea materialelor, produselor sau serviciilor, furnizate în schimbul acestora.

B.g. Dreptul de Retragere
Vânzătorul direct va avea o perioadă de cel puţin şapte zile calendaristice în cursul cărora se va putea
retrage din convenţia sa fără penalizare şi fără a da vreun motiv. Perioada de exerciţiu pentru acest
drept va începe de la ziua încheierii înţelegerii. Vânzătorul direct va informa societatea în scris de
decizia sa de retragere din convenţie. Când dreptul de retragere a fost exercitat de către vânzătorul
direct, societatea va cumpăra toate produsele şi ajutoarele de afacere pe care vânzătorul direct le-a
achiziţionat la începutul activităţilor sale. Cu toate acestea, compania nu va fi obligată de a cumpăra
înapoi produsele şi ajutoarele de afacere, în cazul în care acestea nu sunt în starea lor originală, nouă şi
nefolosită.

B.h. Răscumpărarea
Având în vedere dreptul de retragere al vânzătorului direct (B.g.), în condiţiile în care un vânzător
direct decide să pună capăt relaţiei cu societatea, compania va răscumpăra toate produsele
achiziţionate de către vânzătorul direct în decursul ultimelor douăsprezece luni. Termenii acestei
răscumpărări, vor fi acelea că vânzătorul direct va primi minim 90% din preţul de achiziţionare, mai
puţin orice câştiguri sau beneficii primite de către vânzătorul direct, bazate pe achiziţionarea
produselor returnate. Societatea nu va fi obligată de a răscumpăra produsele în cazul în care acestea nu
sunt în starea lor originală, nouă şi neuzată.

B.i Stocul
Societăţile nu vor solicita sau nu îi vor încuraja pe Vânzătorii direcţi să achiziţioneze Produsele în
cantităţi nejustificat de mari, nici să achiziţioneze produse în mod regulat, atunci când cantitatea
produselor este puţin probabilă de a fi vândută sau consumată într-un timp rezonabil. La determinarea
cantităţii rezonabile de inventar, ar trebui să se ia în considerare următoarele: relaţia inventarului la
posibilităţile de vânzare realistice, natura competitivităţii produselor şi mediul de comercializare, şi
returnarea produselor companiei şi politicile de returnare.

B.j. Conturi
Societăţile vor furniza informaţii vânzătorilor direcţi în ceea ce priveşte conturile periodice, precum
aplicabile, vânzări, achiziţionări, detaliile câştigurilor, comisioanele, bonusurile, reducerile, livrările,
anulările, şi alte date relevante, în conformitate cu aranjamentul companiei cu vânzătorii direcţi. Toate
fondurile scadente vor fi plătite şi toate reţinerile executate într-o manieră comercială rezonabilă.

B.k. Educarea şi Instruirea
Societăţile vor furniza educare şi instruire adecvată, în scopul autorizării vânzătorilor direcţi de a opera
în mod etic, inclusiv informaţii asupra codurilor aplicabile de etică şi asupra a ceea ce priveşte
comercializarea şi produsul. Instruirea va fi îndeplinită de sesiuni de pregătire, manuale scrise, ghiduri,
sau material audiovizual furnizat la un preţ rezonabil sau gratis.

3.9 Alte materiale
Societăţile le vor interzice Vânzătorilor direcţi să comercializeze sau să solicite cumpărarea executată
de alte persoane a materialelor care nu respectă politicile şi procedurile Societăţii. Vânzătorii direcţi
care vând literatura promoţională sau de instruire aprobată de societate, indiferent dacă aceasta are un
format fizic sau electrictronic, (i) vor utiliza doar materialele care se conformează cu aceleaşi
standarde la care aderă Societatea, (ii) se vor reţine de la achiziţionarea a asemenea ajutoare de
vânzare, o cerinţă în scădere a Vânzătorilor direcţi, (iii) vor furniza accesorii de vânzare la un preţ
rezonabil şi corect, echivalentul materialelor similare general disponibile pe piaţă şi (iv) vor oferi o
politică scrisă de returnare care va fi identică politicii de returnare a Societăţii reprezentate de
Vânzătorul direct. Societăţile vor lua măsurile necesare şi vor depune diligente pentru a se asigura că
accesoriile de vânzare produse de Vânzătorii direcţi se conformează prevederilor prezentului Cod şi că
acestea nu sunt înşelătoare sau false.

 

4. CONDUITA ÎNTRE SOCIETĂŢI
C.a Interacţiunea
Societăţile membre ale ACVD îşi vor desfăşura activitatea în spiritul competiţiei loiale faţă de alţi
membri.

C.b Atragerea
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor atrage sau solicita în mod sistematic Vânzătorii direcţi ai unei
alte Societăţi.

4.3C.c Denigrarea
Societăţile nu vor denigra în mod neloial sau nu le vor permite Vânzătorilor direcţi ai acestora să
denigreze în mod neloial Produsele unei altei societăţi, planul acesteia de vânzare sau de marketing
sau orice altă caracteristică a unei altei Societăţi.

 

D. APLICAREA CODULUI
D.a Responsabilităţile Societăţilor
Responsabilitatea principală pentru conformarea Societăţii şi a Vânzătorilor direcţi ai acesteia cu
Codul va aparţine Societăţii. În cazul încălcării acestui Cod, Societăţile vor depune toate diligenţele
necesare pentru a solutiona reclamatia primita. Fiecare societate membră şi companie membră în
aşteptare este nevoită de a desemna un Ofiţer al Codului de Responsabilitate ACVD. El sau ea vor
servi drept contact primar pentru companie, pentru comunicarea principiilor Codului de Etică ACVD
către agenţii lor de vânzări independenţi, angajaţiilor societăţii, clienţilor şi publicului general.

D.b. Responsabilitatea ACVD
ACVD va furniza o persoană responsabilă cu manevrarea reclamaţiilor. ACVD va face orice efort
rezonabil pentru a se asigura că reclamaţiile sunt soluţionate.

D.c Administratorul Codului
ACVD va desemna o persoană sau un organism independent în calitate de Administrator de cod.
Administratorul de cod va monitoriza respectarea Codului de catre Societăţi prin acţiunile
corespunzătoare şi va fi responsabil pentru inregistrarea si solutionarea plângerilor si reclamatiilor
precum si pentru redactarea unui set de reguli care să sublinieze procesul de soluţionare al acesstora.

D.d Acţiuni
Acţiunile ce por fi determinate de către Administratorul de Cod împotriva unei societăţi în ceea ce
privesc reclamaţiile unui vânzător direct cu privire la încălcarea Codului, pot include terminarea
contractului vânzătorului direct sau relaţiei cu societatea, rambursarea plăţilor, emiterea unui
avertisment către companie sau vânzătorii săi direcţi, sau alte acţiuni specifice şi publicarea
asemenelor acţiuni sau sancţiuni.

D.e Solutionarea plângerilor
ACVD şi Administratorul de Cod si Societatile vor stabili, promova şi implementa procedurile de
solutionare a plângerilor pentru a asigura un raspuns prompt.

D.f. Reclamaţiile Companiilor Reclamaţiile companiei despre o altă societate sau ACVD, vor fi
rezolvate fie de către Administratorul de Cod, sau un arbitru independent. ACVD individuale vor
defini detaliile propriilor lor proceduri.

D.g Publicarea
Toate Societăţile trebuie să îşi promoveze Codul de etică si conduita in afaceri faţă de Vânzătorii
direcţi şi de consumatorii acestora. Copiile imprimate vor fi disponibile publicului în mod gratuit.