Asociaţia Companiilor de Vânzări Directe (ACVD) adopta Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Consumatorilor si Vânzătorilor Direcţi, precum si in cazul relatiilor dintre Vânzătorii Direcţi şi Companii.

1. Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Consumatorilor cuprinde:
a. Informaţii Generale
b. Conduita in cazul consumatorilor
c. Executarea codului

2. Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul Vânzătorilor Direcţi precum si in relatiile dintre Vânzătorii Direcţi şi dintre Companii, cuprinde:
a. Informaţii Generale
b. Conduita in cazul vânzătorilor direcţi
c. Conduita in cazul relatiilor dintre Vanztorii Directi si Companii
d. Executarea codului

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Scop
Codul European de Conduită şi Etică în Afaceri pentru Vânzări Directe aplicabil in cazul
Consumatorilor (denumit în continuare “Codul”) este publicat de catre ACVD pentru membrii săi.
Codul reglementeaza relaţiile dintre companiile de vânzări directe şi consumatori. Codul este initiat pentru a asigura satisfacţia şi protecţia Consumatorilor, pentru a promova competiţia loială intre Societati şi pentru a sustine imaginea publică a Vânzării directe, care este aceea de a vinde produse de calitate, având termene şi condiţii corecte pentru consumatori.

1.2 Glosarul termenilor – Pentru intelegerea prezentului Cod, termenii folositi au sensul:
Vânzare directă: orice metodă de vânzare ce se bazează pe explicaţia sau demonstraţia produselor către un consumator de către o persoană de vânzări, denumită mai departe “vânzător direct”, aparte de
premisele de afaceri, de obicei la reşedinţa consumatorului, în a altui consumator, sau la locul de muncă al acestuia.
Consumatorul: Orice persoană care achiziţionează Produse, ce pot fi considerate în afara meseriei, afacerii sau profesiei sale.
Asociaţia de Vânzări Directe (ACVD): Asociaţia Companii de Vânzări Directe din Romania, membră Seldia.
Compania de vânzări directe sau societatea: orice tip de comerţ care comercializează produse asociate cu marca sa înregistrată sau marca de serviciu, sau simbolul de identificare printr-un sistem de distribuţie bazat pe vânzarea directă şi care este membru ACVD.
Sistemul de distribuţie: orice organizaţie şi metodă desemnată pentru comercializarea produselor.
Vânzător direct: O persoană sau entitate fizică sau juridică ce este membru al sistemului de
distribuţie al unei companii de vânzare directă şi care vinde, facilitează, sau asistă la vânzarea
produselor companiei respective, de obicei la reşedinţa consumatorului, în a altui consumator, sau la
locul de muncă al acestuia.
Produs: Bunurile şi serviciile destinate comercializarii
Prezentarea in scopul vanzarii: vânzarea directă către un grup de consumatori invitaţi de către o
gazdă în acest scop.
Formular de comandă: Un document tiparit sau electronic care confirmă detaliile comenzii unui
Client.
Recrutare: Orice activitate desfăşurată cu scopul asistării unei persoane pentru a deveni un
Vânzător direct.
Administratorul Codului: o persoană sau entitate independentă mandatata de către ACVD pentru
a monitoriza respectarea de catre companiile membre a codului ACVD şi de a rezolva obiecţiile în
conformitate cu prezentul cod.

1.3 Adoptarea Codului
ACVD se angajează să adopte un cod de conduită care să încorporeze clauzele esentiale ale Codului
European, ca o condiţie a admiterii şi continuităţii apartenenţei la Seldia.

1.4 Societăţi
Societăţile se obligă să adopte şi să aplice prevederilor prezentului Cod ca o condiţie de admitere şi de
continuare a statutului de membre ale ACVD. Societăţile se obligă şi să promoveze publicului acest
Cod, podata cu afilierea la ACVD.

1.5 Vânzătorii direcţi
Vânzătorii direcţi nu au obligaţii directe prin acest Cod, însă Societatea la care aceştia sunt afiliaţi
instituie condiţia ca membrii din sistemul de distribuţie a Societăţii să adere la regulile de conduită
prin respectarea standardelor prezentului Cod.

1.6 Auto-reglementarea
Acest Cod nu are statut de lege, însă obligaţiile sale necesită respectarea unui nivel de conduită etică
din partea Societăţilor şi a Vânzătorilor direcţi care se conformează sau care depăşesc cerinţele legale
aplicabile. Nerespectarea prezentului Cod nu creează nici un fel de responsabilitate sau de răspundere
civilă legală. Odată cu rezilierea calităţii de membru al ACVD, o Societate nu mai are obligaţii legale
stabilite prin intermediul prezentului Cod. Cu toate acestea, prevederile prezentului Cod rămân
aplicabile pentru evenimentele sau tranzacţiile care s-au desfăşurat în perioada în care Societatea a fost
membră a ACVD.

1.7. Legea
Companiile şi vânzătorii direcţi sunt obligaţi de a respecta reglementările legii, şi prin urmare, Codul
nu expune toate obligaţiile legale.

1.8. Standarde
Codul conţine standardele comportamentului etic pentru companiile de vânzare directă şi vânzătorii
direcţi. ACVD poate schimba aceste standarde, asigurând faptul că baza Codului este menţinută sau
precum este cerută de către legea naţională. Se recomandă utilizarea Codului ca o dovadă a
standardelor industriei.

1.9. Intrarea în vigoare extrateritorială
Fiecare Societate de vânzări directe naţionala garantează că îi va solicita fiecărui membru să se
conformeze cu Codul de conduită pentru vânzarea directă ACVD ca o condiţie de admitere şi de
continuitate a calităţii de membru, referitoare la activităţile de vânzare directe din afara ţării sale de
reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care respectivele activităţi se află sub jurisdicţia Codurilor de
conduita ale unei Asociatii dintr-o altă ţară de care membrul respectiv aparţine.

2. CONDUITA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

2.1 Practici interzise
Vânzătorii direcţi nu vor utiliza practici de vanzare de dezinformare, înşelătoare sau anticoncurentiale.

2.2 Identificarea şi demonstrarea
La iniţierea unei prezentări de vânzare, Vânzătorii direcţi se vor identifica în mod real şi clar, fără
necesitatea unei solicitări în acest sens, vor menţiona identitatea Societăţii, natura Produselor, şi scopul
prezentarii de vanzare, faţă de posibilul Consumator.
Vânzătorii direcţi le vor oferi Consumatorilor explicaţii şi demonstraţii ale produsului, precum şi
următoarea informaţie:
referitoare la calitatea si utilitatea produselor si serviciilor precum si informatii referitoare la preţ şi,
conform fiecărui caz, referitoare la termenii de creditare, termenii de plată, inclusiv politicile de
returnare, termenii de garanţie, serviciile ulterioare vânzării şi datele de furnizare. Vânzătorii direcţi
vor oferi răspunsuri precise şi lesne de înţeles tuturor întrebărilor venite din partea Consumatorilor.
a) identitatea companiei şi adresa sa;
b) caracteristicile principale ale produselor oferite;
c) preţul produselor, inclusiv toate taxele;
d) costurile de transport, unde este cazul;
e) termenele de plată, aranjarea creditelor, livrării sau performanţei;
f) existenţa dreptului de retragere sau anulare;
g) termenele oricărei garanţii
h) detaliile şi limitările serviciului post-vânzare.
Informaţia furnizată consumatorului va fi furnizată într-o manieră structurata si clara cu privire la
principiile bunei-credinţe în tranzacţiile comerciale şi principiile ce guvernează protecţia celor ce sunt
incapabili sau a minorilor, conform legislaţiei naţionale.

2.3. Răspunsuri la Întrebări
Vânzătorii direcţi vor oferi răspunsuri precise şi inteligibile tuturor întrebărilor consumatorilor, cu
privire la produs şi ofertă.

2.4 Formularul de comandă
Informatiile din formularul de comandă vor fi furnizate sau vor fi aduse la cunostinta Consumatorului
în momentul sau înainte de vânzarea iniţială, ce va transpune compania şi vânzătorul direct şi va
furniza consumatorului toate detaliile de contact ale companiei şi ale vânzătorului direct.

2.5. Promisiunile Verbale
Vânzătorii direcţi vor prezenta verbal numai caracteristicile produsului, ce sunt autorizate de către
companie

2.6. Dreptul de retragere şi Returnarea Bunurilor
Companiile şi vânzătorii direcţi se vor asigura ca fiecare formular de comandă să conţină, un drept de
retragere pe durata unei perioade care este cel puţin una furnizată de către lege, incluzând dreptul de a
obţine rambursarea oricărei plăţi sau bunuri comercializate. Companiile şi vânzătorii direcţi ce oferă
un drept necondiţional de returnare, îl va furniza în scris.

2.7. Garanţia şi Serviciul Post-Vânzare
Termenii unei garanţii sau ale unei clauze, detaliile şi limitările serviciului post-vânzare, numele şi
adresa girantului, durata garanţiei şi acţiunea de remediere deschisă achizitorului, va fi expusă în mod
clar în formularul de comandă sau altă literatură ce acompaniază sau care este furnizată odată cu
produsul.

2.8. Literatura
Literatura promoţională, reclamele şi corespondenţa nu vor conţine descrieri, afirmaţii, imagini sau
ilustraţii înşelătoare sau false ale Produselor. Literatura promoţională va conţine numele şi adresa sau
numărul de telefon al Societăţii şi poate include numărul de telefon al Vânzătorului direct. Va fi de
asemenea supusă Codului şi regulilor prezente cu privire la comercializarea către copii şi tineri, în
special acelor ale Directivei de Practici Comerciale Inechitabile şi Directivei de Servicii Media
Audiovizuale.

2.9. Certificate
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor utiliza nici un certificat de garantie, de calitate sau orice alt
document neautorizat, fals, scos din circulaţie sau inaplicabil care nu se referă la ofertă sau care este
utilizat în orice altă manieră care poate înşela Consumatorul.

2.10. Compararea şi denigrarea
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor utiliza comparaţii înşelătoare, ce pot induce în eroare sau care
sunt incompatibile cu principiile competiţiei corecte . Punctele de comparaţie se vor baza pe fapte care
pot fi susţinute, conform Directivei 2006 /114/EC, cu privire la inducerea în eroare şi promovarea
comparativă. Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor denigra în mod neloial, direct sau indirect nicio
altă Societate, afacere sau Produs. Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu vor profita în mod neloial de
vadul comercial ataşat numelui comercial sau simbolului unei altei Societăţi, afaceri sau Produs.

2.11. Respectarea drepturilor de intimitate
Vânzătorii direcţi vor realiza un contact personal sau telefonic cu Consumatorii doar într-o manieră
rezonabilă şi pe parcursul orelor rezonabile pentru a evita situaţiile neplăcute. Un Vânzător direct va
înceta imediat o demonstraţie sau o prezentare de vânzare la cererea Consumatorului. Vânzătorii
direcţi sau Societăţile vor lua măsurile necesare pentru a asigura protejarea tuturor informaţiilor
private furnizate de un Consumator actual saueventual.

2.12. Loialitatea
Vânzătorii direcţi vor respecta lipsa de experienţă comercială a Consumatorilor. Vânzătorii direcţi nu
vor abuza de încrederea consumatorilor individuali sau nu vor exploata vârsta, boala, lipsa de
înţelegere sau nefamiliarizarea cu un anumit limbaj ale Consumatorului.

2.13. Vânzarea prin recomandare
Societăţile şi Vânzătorii direcţi nu au dreptul sa determine o persoană să achiziţioneze bunuri sau
servicii pe baza promisiunii că respectivul Consumator poate reduce sau recupera preţul de
achiziţionare prin recomandarea unor posibili clienţi către Vânzătorii direcţi in vederea unor achiziţii
similare.

2.14. Performanţa
Orice comandă va fi îndeplinită pe cât de repede posibil, şi în orice caz în termen de 30 de zile de la
data la care consumatorul semnează formularul, în afară de cazul în care părţile au agreat altfel.
Consumatorii vor fi informaţi dacă societăţile sau vânzătorii direcţi sunt incapabili de a îndeplini
părţile lor de contract, în temeiul faptului că produsele comandate nu sunt disponibile. În acest caz,
consumatorii pot obţine o rambursare a oricărei sume pe care au plătit-o, pe cât de repede cu putinţă, şi
în orice caz în termen de 30 de zile de la data la care societatea primeşte comunicarea retragerii.